Lưu trú

Vĩnh Khách Hotel

37 – 38 Trương Chí Cương, Tam Kỳ

Tel: (02353) 3845588