Lưu trú

Trang Châu Hotel

77 Phan Bội Châu

Tel: (0235)3851225