Lưu trú

Trâm Oanh Hotel

108 Trương Chí Cương, Tam Kỳ

Tel: (02353) 3815686