Điểm đến

Tam Kỳ – Quảng Nam

Tam Kỳ là một thành phố đồng thời cũng là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Tam Kỳ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh theo Nghị định số 113/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006. Năm 2016, thành phố Tam Kỳ được công nhận là đô thị loại II.

                                           Cao Bằng

Nguồn: Báo VNHN online