Làng nghề

Sản phẩm từ cói Thạch Tân

 Nghề dệt chiếu cói truyền thống đã làm nên tiếng thơm cho làng Thạch Tân.

 

Du khách trải nghiệm dệt chiếu cói

 

Quà lưu niệm từ cói Thạch Tân