Lưu trú

Blue Ocean Homestay, làng Bích Họa, Tam Thanh

Ảnh: Sưu Tầm

Địa chỉ: xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh. Điện thoại: 035.666.3449