Lưu trú

Hùng Vương Hotel

284 – 286 Hùng Vương

Tel: (02353) 3825712