Tin tức

Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 12/9/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã Quyết định số 2596/QĐ-UBND về ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với lĩnh vực du lịch và Quyết định số 2292/QĐBVHTTDL ngày 13/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025.


Hội An – Quảng Nam nhìn từ trên cao

Theo đó chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhắm đến mục tiêu xây dựng Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch của miền Trung và cả nước. Xây dựng thương hiệu, sản phẩm dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Bảo tồn và phát huy hiệu quả tài nguyên, lợi thế phát triển du lịch; chú trọng phát triển du lịch hơn nữa về phía Nam và phía Tây của tỉnh.

Cụ thể đến năm 2025: Đón khoảng 12 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 50%; thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng; lao động trực tiếp trong ngành du lịch: 23.000 người; trong đó, có khoảng 75% lao động qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ; tổng số cơ sở lưu trú du lịch: 1.000 cơ sở với 22.000 phòng. Đến năm 2030: Đón khoảng 18 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 55%; thu nhập xã hội từ du lịch đạt 45.000 tỷ đồng; lao động trực tiếp trong ngành du lịch: 40.000 người; trong đó, có 85% lao động qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ; tổng số cơ sở lưu trú du lịch: 1.200 cơ sở với 29.000 phòng.

http://www.vhttdlqnam.gov.vn/index.php/tin-ho-t-d-ng/du-l-ch/1466-chuong-trinh-phat-tri-n-du-l-ch-t-nh-qu-ng-nam-d-n-nam-2025-t-m-nhin-d-n-nam-2030