Trung tâm Văn hóa – Thể thao- Truyền thông thành phố Tam Kỳ

Địa chỉ: 56 Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.851.363 – 0906456267

Website: tamkytourism.com